top of page

Alena Opletalová | Pomáhá budovat finanční gramotnost studujících a inspiruje je pro praxi

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je také Alena Opletalová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!Kdo je Ing. Alena Opletalová, Ph.D.


Alena Opletalová je absolventkou ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde studovala inženýrský obor finance. Po dokončení studia v roce 2002 nastoupila na pozici zástupkyně vedoucího Centra celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zároveň v této době také 9 let působila na pozici hospodářky obce Obědkovice, kde vedla komplexní agendu obecního úřadu. Po nástupu na CCV si doplnila pedagogické minimum, díky čemuž začala od roku 2004 působit jako odborná asistentka na ÚPSS PdF. Garantuje a vyučuje např. Základy ekonomie, Finanční gramotnost, Projektové řízení a fundraising, Řízení výchovných a vzdělávacích institucí, Marketingové řízení školy. V roce 2005 nastoupila do doktorského studijního programu, ve své disertační práci se zabývala tématem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterému se dlouhodobě věnuje. Byl jí nabídnut post proděkanky pro celoživotní vzdělávání, který zastávala v letech 2016–2018. Od února roku 2018 do září 2021 vedla CCV. V minulosti působila také na soukromé vysoké škole Brno International Business school či v Jazykové agentuře Hello.Co je pro Vás ve výuce nejdůležitější?

 

„Na otázku: „Co je ve výuce nejdůležitější?“ asi není jednoznačná a jednoduchá odpověď. Jedná se o spoustu věcí. Z pedagogického pohledu je pro mne důležité samozřejmě naplnění stanovených výukových cílů. Subjektivně bych ale řekla, že je to vzájemná interakce se studenty, která vytváří prostor realizovat výuku nejen k dosažení stanovených cílů, ale také obohacuje mne samotnou (mít aktivní studenty je „snem“ snad každého učitele 😊).“

 

„Za velmi podstatné považuji, aby výuka byla co možná nejvíce propojena s praxí a studenti si byli vědomi toho, že získané vědomosti, znalosti či dovednosti mají pro ně smysl a praktické využití. Že vše, co si ve výuce mohou osvojit je „nějak využitelné“ a zároveň se snažím co nejvíce využívat aktuálních příkladů a reálných situací. To považuji za velmi motivující v rámci výuky na vysoké škole. Pokud je vše doplněno vhodnými výukovými metodami, formami či moderními didaktickými nástroji, tím lépe.“

 

Představte alespoň jeden konkrétní příklad ze své výuky, který by mohl inspirovat ostatní

 

„Nevím, jestli dovedu vybrat jen jeden příklad. V rámci výuky často prezentuji studentům výstupy absolventů v podobě zajímavých výstupů z kvalifikačních prací. Myslím, že je pro studenty inspirující vidět, že i výstupy jejich kvalifikačních prací mohou mít relevantní využití a může je to motivovat do jejich vědecké práce či v aplikační sféře. Některé spočívají ve vytvořených projektech, které mají využití v různých typech neziskových organizací. Může pro studenty být inspirující si v rámci pregraduální přípravy vytvořit návrh nové neziskové organizace (sociální firmu, volnočasovou organizaci apod.) či dílčí projekt fundraisingového charakteru nebo vytvořit projekt k rozvoji a budování finanční gramotnosti.“

 

„Z poslední doby bylo i pro mne výzvou upravit požadavky ke splnění předmětu „Finanční gramotnost“, a to formou realizace projektové výuky na olomoucké základní škole. Tento praktický výstup, kdy studenti za mého vedení realizovali dílčí aktivity rozvíjejí finanční gramotnost žáků 7. třídy v rámci 4hodinového bloku, byl výbornou formou, jak si ověřit získané kompetence z výuky v reálné praxi. Jsem velmi ráda, za zpětnou pozitivní a motivující zpětnou vazbu od studentů. I v budoucnu bych ráda v této formě ukončení některých disciplín pokračovala, protože se domnívám, že jsou tyto aktivity ze strany všech zainteresovaných aktérů velmi pozitivně vnímány. Pozitivní reakce se mi dostalo i ze strany základní školy, kde výuka probíhala a to hlavně od žáků, pro které bylo projektové dopoledne s tématem finančního vzdělávání zajímavých zpestřením a snad i obohacením běžné výuky.“

 

Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti?


„Určitě ano. Prostřednictvím disciplín, které vyučuji je možné se setkat s reálnými situacemi, kdy studenti vytváří velmi zajímavé projekty, kterými se zabývají v praxi. Jedná se třeba o neziskové organizace realizující volnočasové aktivity, na kterých studenti i reálně participují nebo různé benefiční či dobročinné akce.“

 

„Jelikož v dnešní době studenti běžně využívají moderních technologií, tak i to je pro mne motivace k jejich využívání ve výuce.“

 

„A velmi inspirujícím bylo pro mne sledovat s jakým osobním i profesním nasazením realizovali výše zmíněnou projektovou výuku finanční gramotnosti. Odcházela jsem s velmi dobrým pocitem, že ze všech těchto studentů budou v praxi výborní učitelé, které bude mít možnost do svých řad absolventů Pedagogická fakulta UP v Olomouci v budoucnu přivítat.“

 

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo moment, které Vás ve Vaší pedagogické kariéře motivovaly nebo formovaly?

 

„V mé pedagogické práci mne myslím neustále někdo motivuji či formuje.“

 

„Samozřejmě jsou to moji kolegové a kolegyně z pracoviště – ať už současní, kteří jsou opravdu odborníci v didaktice, ale také ti, kteří mne provázeli začátky pedagogické profese. Určitě ráda vzpomínám na t. č. paní proděkanku doc. Musilovou a dr. Janouška, kteří mne uváděli v začátcích působení na fakultě do práce na celoživotním vzdělávání. Další osobností pedagogiky, která mne velmi ovlivnila v mé budoucí profesi, byl můj školitel v rámci doktorského studia, kterým byl doc. Obst. Zejména dnes oceňuji jeho přístup ke studentům, kdy ve velké míře využíval koučink a pro mne osobně je velkou osobností pedagogiky.“

 

„V osobní rovině, která je také propojena s profesním působením, mne také hodně ovlivnila a inspirovala i maminka, která celý svůj profesní život zasvětila vzdělávání žáků na střední škole a předala mi mnoho pedagogických zkušeností.“

 

„Nejvíce mne však motivují studenti a studentky, a to vždy po výuce, ze které odcházím a z jejich reakcí mohu usoudit, že má práce měla smysl 😊. Děkuji tímto za jejich nominaci a hlavně za konkrétní reflexi mé výuky v podobě evaluace.“

 

Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost

 

„Z větších projektů, které jsem měla možnost v blízké minulosti realizovat, bych ráda zmínila evropský projekt v rámci OP VVV „KLÚŠ – Kompetence leadera úspěšné školy“, jehož jsem měla možnost být řešitelkou. Za smysluplné považuji, že byl založen na sdílení zkušeností z praxe našich leaderů škol a školských zařízení (ředitelů a ředitelek asi 80 škol). Výstupem byl vytvoření a v praxi ověřený vzdělávací program, kde byla témata vytipována samotnými řediteli škol a na ně zaměřeno vzdělávání. Vznikla také spousta materiálů, které jsou dostupné i nadále, a např. v oblasti formativního hodnocení jsem ráda, že i využívána jednak kolegy, ale také studenty (www.klus.upol.cz).“

 

„Z poslední doby jsem měla velkou radost a čest účastnit se jako porotce soutěže Finanční gramotnost, která se koná za podpory České národní banky https://www.financnigramotnost.cz/. Soutěž je určena žákům základních a středních škol a má za cíl zlepšit jejich finanční dovednosti. Do letošního ročníku se zapojilo rekordní množství účastníků. Své síly zde poměřilo bezmála 1 300 škol a 64 000 studentů. Pro mne osobně bylo velmi obohacující vidět, jak se na školách pracuje s finanční gramotností a jakých úžasných výstupů žáci dosahují. Právě projekty, se kterými se žáci soutěže účastní, mohu sdílet prostřednictvím své výuky se studenty a myslím, že je tím i inspirovat do jejich další pedagogické práce. Jsem ráda, že o povinně volitelný předmět „Finanční gramotnost“ je mezi studenty každoročně velký zájem.“

 

„A v současné době mne také velmi těší a naplňuje realizace projektu ve spolupráci s Nadací České spořitelny, jehož předmětem je vytvoření vzdělávacích aktivit a dalších výstupů spojených s podporou finanční gramotnosti pro program finančního vzdělávání, který bude veřejně přístupný široké veřejnosti zejména právě pedagogické. Tento projekt je zajímavý tím, že na něm participuji se studenty a mají možnosti se prostřednictvím něho podílet na tvorbě vzdělávacích aktivit, které budou využívat učitelé ve své výuce. Jsem ráda, že díky tomuto projektu je možné studenty ohodnotit i finančně.“

 

Více o mně také viz rozhovor „Hovory bez karantény“ https://fb.watch/sjkRaxKcoK/… Je expertkou ve svém oboru, avšak i vzorem a příkladem správné učitelky…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„Oceňuji empatii, vstřícný, lidský a ochotný přístup. Pozitivní motivaci u studentů.“ Z nominačního dopisu

 

„Její přístup ke studentům, spravedlivé a férové jednání. Jakým stylem podává látku, aby byla srozumitelná pro všechny a jak zapojuje aktivní prvky do své hodiny.“ Matěj Slavík

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Paní Opletalová je inspirující učitelkou. Její pozitivní energie, elán a smysl pro praktičnost je obdivuhodná. Je expertkou ve svém oboru, avšak i vzorem a příkladem správné učitelky. Včetně všech etických aspektů. Což by na PDF mělo hlavně být... Jednoznačně splňuje – „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Z nominačního dopisu

 

„Podání látky, aby to pochopili všichni studenti a následné zodpovězení všech dotazů.“ Matěj Slavík

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Troufám si říct, že mi předala nejvíce za celou dobu studia na fakultě... Ať už v rovině vědomostí, tak v oblasti postojové. V mnohém mohu shledávat shodné aspekty v rámci svého učitelského působení. Paní Opletalová je velmi chápavá, systematická, vynalézavá a hlavně nadšená pro svoji profesi... Člověk na svém místě a všem budoucím učitelům bych přála, aby i oni měli tu čest se s ní potkat...“ Z nominačního dopisu

 

„Spravedlivý a férový přístup ke všem žákům, svoji ochotu a snahu, aby všichni žáci učivo pochopili a svůj pozitivní přístup. Je příjemná, milá a velmi ochotná.“ Matěj Slavík

 

342 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page