top of page

Máte chuť inovovat svou výuku? Požádejte o podporu!

Oznámení děkana o vyhlášení interní grantové soutěže na podporu inovací a kvality studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen PdF UP) prostřednictvím Centra inovací ve vzdělávání PdF UP (dále jen CIV) vyhlašuje grantovou soutěž určenou akademickým pracovníkům PdF UP zaměřenou na rozvoj inovací a zvyšování kvality studia (výuky) na PdF UP v roce 2024.


Typově se jedná o tzv. malé inovační granty, které mohou být podány v návaznosti na výsledky evaluace výuky, vlastní reflexe pedagoga a potřeb pracoviště v souvislosti s připravovanými akreditacemi nebo na základě inspirace ze zahraničí. Jedná se rovněž o nástroj podpory začínajících akademických pracovníků a pracovnic fakulty.


Podmínky a pravidla soutěže


1.       O finanční podporu mohou žádat akademičtí pracovníci a pracovnice PdF UP. Přijímány budou rovněž žádosti studentů a studentek doktorského studijního programu, avšak pouze pokud jsou tito studující zapojeni do výuky.


2.       Podpořené projekty musejí být v souladu s cíli reformy pregraduální přípravy učitelů a strategických dokumentů PdF UP. Výstupy (studijní materiály, videa, metodické materiály) musejí splňovat vysoké nároky na kvalitu a celkovou úroveň odpovídající  současnému stavu poznání a specifikům jednotlivých studijních programů akreditovaných na PdF UP v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.


3.       CIV zajišťuje administraci projektové podpory, dohlíží na dodržování podmínek soutěže a na její průběh a následně provádí kontrolu projektů.


Oblasti podpory


1.       Dílčí inovace na úrovni předmětu či kurzu (např. inovace zohledňující kompetenční rámec absolventa učitelství, zavedení nových metod a forem výuky, podpora aktivizace studujících, nového pojetí disciplín a strukturace jejich obsahu, propojení s pedagogickou praxí apod.).


2.       Tvorba studijních opor, materiálů a jiných publikací určených studentům a studentkám PdF UP; podmínkou podpory je open access (otevřený přístup – zveřejnění v knihovně CIV či U21). V rámci projektu bude formou odměny nebo stipendia odměněn/a autor/ka studijního materiálu, případně lze ze zdrojů CIV následně (mimo projekt) podpořit financování grafické úpravy materiálů. CIV však nebude zajišťovat vydání nebo tisk publikace ve vydavatelství — publikaci mohou autoři případně vydat/vytisknout z jiných zdrojů.


3.       Tvorba audiovizuálních materiálů na podporu studia; podmínkou podpory je open access (otevřený přístup – materiál bude zveřejněn na fakultním YouTube kanálu a v knihovně CIV). V rámci projektu bude odměněn/a autor/ka audiovizuálního materiálu (tedy akademický pracovník, který je autorem/autorkou námětu, scénáře nebo aktérem/aktérkou videa). Podmínkou poskytnutí grantu v této části je koordinace postupu a souhlas CIV z důvodu zajištění dalších prostředků na realizaci natáčení a postprodukční úpravu.


4.       Tvorba metodických materiálů pro podporu inovací v aplikační sféře studijních programů (např. pro výuku dílčích vzdělávacích oborů nebo průřezových témat na školách, pro řešení globálních témat ve vzdělávání apod.); podmínkou podpory je open access (otevřený přístup – zveřejnění v knihovně CIV či U21). V rámci projektu bude odměněn/a autor/ka metodického materiálu, případně lze ze zdrojů CIV (mimo projekt) financovat grafickou úpravu, ilustrace, fotografování. CIV však nebude zajišťovat vydání nebo tisk publikace ve vydavatelství (publikaci mohou autoři případně vydat/vytisknout z jiných zdrojů).


5.       Zvyšování didaktických kompetencí akademických pracovníků a pracovnic prostřednictvím dalšího vzdělávání, konkrétně jde o podporu účasti na placeném kurzu, výcviku či školení, jehož absolvování se projeví ve formě inovace či zkvalitnění výuky. Podpora bude realizována formou odměny akademickým pracovníkům/pracovnicím nebo vyplacením stipendia (v případě studentů/studentek doktorského studijního programu). V projektu je třeba prokázat absolvování placeného kurzu a objasnit, jak se poznatky či dovednosti získané na kurzu projeví v inovované výuce.


Řešitelé a rozpočet projektu


1.         Řešitelem či řešitelkou projektu je obvykle jedna osoba, v rámci projektu ale mohou být v odůvodněných případech podpořeny také projekty podávané týmem tvořeným hlavním řešitelem/řešitelkou a spoluřešiteli.


2.         Finanční podpora je určena výhradně na osobní náklady, tj. odměny akademickým pracovníkům nebo stipendia.


3.         Vytvořené dílo (viz Oblasti podpory odst. 1 až 4) má povahu tzv. zaměstnaneckého díla, za něž náleží autorovi příslušná odměna. U studentů/studentek doktorského studijního programu je odměna vyplácena formou stipendia.


4.         Rozpočet projektu uvádí podíl řešitelů a odůvodnění jejich zapojení a navržené výše odměny.


5.         Rozpočet jednoho projektu je stanoven v rozmezí 5 000 Kč až 20 000 Kč.

 

Průběh soutěže a kontrola projektů


1.       Žádosti o podporu projektu jsou přijímány průběžně, konečný termín příjmu žádostí pro realizaci v roce 2024 je 8. července 2024.


2.       Žadatelé zasílají vyplněný formulář žádosti o podporu projektu (příloha č. 1) na e-mailovou adresu civ.pdf@upol.cz ve formátu Word a následně dodají vytištěnou žádost s podpisem žadatele a vyjádřením nadřízeného pracovníka na CIV k rukám referentky Mgr. Renáty Chalupové.


3.       Posouzení projektové žádosti provede komise ustavená děkanem fakulty. O výsledku posouzení budou řešitelé informováni nejpozději do 9. srpna 2024.


4.       Mezní termín pro splnění všech výstupů a dodání závěrečných zpráv je 9. listopadu 2024.


5.       Odměna řešiteli či řešitelům bude vyplacena po odevzdání závěrečné zprávy (příloha č. 2), popisující realizaci uskutečněné inovace, s doložením vytvořených výstupů či absolvování kurzu (podle typu podpořených aktivit).

 

 

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.              

děkan Pedagogické fakulty UP

 

Přílohy

Příloha č. 1 | Formulář žádosti o podporu

Příloha č. 2 | Formulář závěrečné zprávy

(níže ke stažení)

 


Interní grantová soutěž na podporu inovací a kvality studia_FINAL
.docx
Stáhnout DOCX • 25KB

 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page