top of page

Michaela Hřivnová | Na jejích seminářích studenti nesedí, ale jsou zapojeni aneb jak být pedagogickým vzorem

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je i Michaela Hřivnová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!

 Kdo je doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.


Doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., je profesně spjata s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci přes 20 let. Působí na Katedře antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v jejímž čele stála v letech 2013–2015, současně vede Centrum výzkumu zdravého životního stylu. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se soustředí na problematiku kurikula výchovy ke zdraví, didaktiku výchovy ke zdraví či zdravotní gramotnost. Je autorkou koncepce a odbornou garantkou studijních programů Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví na PdF UP. V roce 2012 založila tradici vzdělávacích akcí Den zdraví a Vánoce a zdraví na PdF UP. Podílela se na tvorbě Standardů pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví ve spolupráci s MŠMT, aktuálně participuje na revizi kurikula za oblast Člověk, zdraví a bezpečí ve spolupráci NPI ČR. Je aktivní členkou odborných společností, jejich předsednictví i vědeckých výborů. Je recenzentkou učebnic pro udělení schvalovací doložky MŠMT, odborných časopisů, vědeckých i metodických publikací. Spolupracuje se státními i neziskovými organizaci participujícími na aktivitách podpory zdraví, rozvoje zdravotní gramotnosti a prevence rizikového chování. Disponuje širokým portfoliem tuzemské i zahraniční přednáškové a konferenční činnosti, publikační, projektové i grantové aktivity.

 


Vlastní pedagogická reflexe

 

„Vážené studentky, vážení studenti, milí kolegové, přátelé, dovolte mi, prosím, abych vyjádřila srdečné poděkování za nominaci na Cenu děkana PdF pro pedagogy roku Magister optimus 2024, které si nesmírně považuji. Nominací jsem byla mile překvapena, potěšena a přijala ji s velkou pokorou.“

 

„Organizátory jsem byla vyzvána k vyhotovení vlastní pedagogické reflexe a mě ihned začala rezonovat slova mých studentů didaktiky výchovy ke zdraví, že „sebereflexe je věc nelehká a evaluovat sebe  sama je jedna z nejtěžších pedagogických kompetencí“, nicméně se o ni pokusím, i když bude postavena na silně subjektivním prožívání akademické profeseJ.“

 

„Za svoji dvacetiletou praxi, která je spjata s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jsem se věnovala výuce disciplín, které vždy souvisely se zdravím, jeho podporou či ochranou, rozvojem zdravotní gramotnosti a v posledních letech zejména se zacílením na oborovou didaktiku doprovázenou metodickými semináři i edukací a reflexí k pedagogické praxi.“

 

Co je pro mě ve výuce nejdůležitější? 

 

„To, aby výuka dávala studentům smysl, aby vnímali, že je pro ně přínosná a nepředstavuje pro ně „ztrátu času“ či pouze „povinnou účast“.  Snažím se, aby byli motivováni ke studiu i k následné edukační praxi. Je pro mě důležité, aby nebyli jen pasivními příjemci vzdělávacího procesu, ale aby se do něj sami aktivně zapojovali a následně aby byli jeho hlavními aktéry a já zaujala roli moderátora (průvodce a mentor). Mým cílem je, aby ve vyučovacích hodinách měli studenti možnost zažít úspěch, cítili se spokojeně, svobodně a bezpečně. To vše však při dodržení požadavků na rozsah a úroveň cílových kritérií programu předmětu.“

 

Představte alespoň jeden konkrétní příklad ze své výuky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Často se snažím pracovat u studentů s jejich vizualizací a vlastní reflexí jejich životní etapy v roli žáka a studenta (od preprimárního vzdělávání až po terciární). Vybavujeme si pocity ve vztahu k intervencím jejich učitelů, interakcím se spolužáky, komunikaci ve třídě, zkoušení před tabulí, práci ve skupině, prostředí školy atp.  Inspirujeme se tím přínosným, pěkným, pozitivním a příjemným, co měli možnost zažít, tak aby to následně přenášeli do své budoucí pedagogické praxe. Asociujeme však i to, co jim vadilo, co se jim nelíbilo, co jim bylo nepříjemné, tak aby došlo k eliminaci těchto jevů z jejich následných pedagogických stereotypů.“

 

„Akcent kladu na motivaci a výuku stavím na propojení teorie s praxí a na dalších didaktických zásadách, které mají bezprostřední vazbu na výchovu ke zdraví. S tím úzce souvisí využívání didaktických prostředků (didaktických pomůcek) k rozvoji zdravotní gramotnosti a precizování didaktických kompetencí. Pracuji se zážitkovou pedagogikou a aktivizačními výukovými metodami. Studenty následně vedu k reflexi jejich výkonu a k tomu, aby vždy našli na své aktivitě cokoli, co zaslouží pochvalu. Myslím, že v naší společné výuce má také své místo úsměv a humor, který dokáže podpořit pozitivní výukové klima. Snažím se také výuku provázat s odborníky z praxe, a to i formou exkurzí či účastí na vzdělávacích akcích Den zdraví a Vánoce a zdraví, které jsou mimo jiné určeny našim studentům. Zásadní je pro mě využití získaných vědomostí, dovedností i postojů studentů v jejich profesním event. osobním životě.“

 

Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti?

 

„V průběhu let jsem měla možnost potkat se mnoha studenty, kteří pro mě byli a jsou inspirací a na které jsem pyšná, z rozličných důvodů …“

 

„Vnímám jako poctu, pokud se absolventi rádi vrací; vzpomínají a hodnotí, že naše společná výuka byla pro ně přínosem, z kterého čerpají do teď; napíší přání k Vánocům; pozdraví, při setkání na kulturní akci; požádají o radu; přijdou jako odborníci z praxe na Kulatý stůl výchovy ke zdraví, … profesně se stávají kvalitními učiteli, zástupci či řediteli škol, jsou dobrými lidmi. A naprosto inspirativní je, pokud se student stává mým kolegou/kolegyní.“

 

„Současní studenti mě obohacují při našich diskusích a přibližují mi jejich pojetí a vnímání celospolečenských témat nejen ve vztahu ke zdraví. Nabízí pomocnou ruku tam, kde moje kompetence (např. digitální) je limitovaná. Aktivně se zapojují do nabízené spolupráce, např. při realizování Dnů otevřených dveří, Noci vědců, diskusí ke Kompetenčnímu rámci absolventa učitelství, účastí na edukačních projektech atp.“

 

„Při právě probíhajících státních závěrečných zkouškách byly pro mě inspirativní dvě situace. Při první z nich studentka uvedla, že by jako aktivizační výukovou metodu využila aplikaci OVO|ZE (která byla součástí projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, kterou jsem měla možnost za oblast výchovy ke zdraví garantovat). Druhá situace mě přivedla do rozpaků a potěšila současně, když studentka k otázce „kurikulární výzkumy ve výchově ke zdraví“ sdělila, že „je zajímavé hovořit o kurikulárních výzkumech u SZZ před někým o kom ví, že je kapacitou v oboru“.“

 

„Za stěžejní považuji skutečnost, že jsem chtěla být vždy „paní učitelka“ a za štěstí pak to, že se mi dětský sen splnil."


„Inspirují mě také velmi často studenti při realizaci jejich kvalifikační práce. Přináší inovativní nápady pro široké spektrum tematických oblastí výchovy ke zdraví, kterým v edukační realitě nebývá přiznán velký časoprostor a vytváří pozoruhodné metodické náměty, které jsme měli možnost i vydat. Pokud vidím, že studenti se tématem nechali zcela pohltit a snaží se odvést nadstandardní výkon, jsem potěšena.“

 

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo moment, které Vás ve Vaší pedagogické kariéře motivovaly nebo formovaly?

 

„Tak jak pracuji s vizualizací předchozích zkušeností studentů v průběhu jejich cesty výchovně vzdělávacím procesem, uvědomuji si, že i já jsem formována vlivy na úrovni personálních i situačních, pozitivních i negativních, které jsem v průběhu svého studijního i profesního života zažila.“

 

„Za stěžejní považuji skutečnost, že jsem chtěla být vždy „paní učitelka“ a za štěstí pak to, že se mi dětský sen splnil. Říká se, že člověk si pamatuje zážitek, který je intenzivní a je vcelku lhostejno, zda s kladnou či zápornou emocí.  Vybavuje se mi jeden, ze studia na vysoké škole, pojí se se zkouškou z „ošetřovatelství“ (přesný název si již nepamatuji), ale doteď cítím tu pachuť ponížení, nespravedlnosti, bezmoci, ... a přesto, že to byl silně negativní zážitek v tu danou chvíli, byla to značně posilující zkušenost pro můj budoucí studijní, profesní i osobní život.“

 

„Jako formující vlivy vnímám různorodé formy sebevzdělávání, absolvování kurzů, workshopů, seminářů, např. k seberozvoji; diagnostice vzdělávacích potřeb studentů; komunikaci; mentoringu aj. Významná je také reflexe vlastních silných a slabých stránek. Za ty slabší u sebe na první místo stavím problematickou práci s časem.“

 

„Samozřejmě děkuji za to, že jsem měla možnost poznat mnoho skvělých, inspirativních, přemýšlivých, empatických, kreativních a příkladných osobností z naší fakulty a univerzity, z jiných tuzemských i zahraničních vysokých škol, pedagogického terénu, odborných institucí atp., které v mnoha případech mohu považovat za své přátele.“ 

 

Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost.

 

„Práci akademika vnímám jako propojení pedagogické, vědeckovýzkumné i tvůrčí činnosti. Implementace výstupů vlastní odborné a projektové činnosti do výuky a pregraduální přípravy učitelů mi přijde jako přirozená, samozřejmá a důležitá. Pokud bych měla vybrat ty, které mě těší, tak jsou to všechny projekty, které byly dotaženy úspěšně do konce.“

 

„Výstupy odborné činnosti, na kterých jsem participovala a které vnímám jako přínosné pro rozvoj studijního programu, inovaci kurikula výchovy ke zdraví či edukační realitu, jsou ty, které jsou využívány odbornou i laickou veřejností a mají praktický přínos. Jako příklad vybírám Standardy pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví; Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání – výchova ke zdraví; Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví; projekty MZČR In Time (50/20/PPZ ) – zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství a  In Time 2 (33/22/PPZ) – zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství. Formování a rozvoj zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví u studentů vyššího sekundárního vzdělávání; Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) – vytvoření digitálních vzdělávacích zdrojů pro výchovu ke zdraví;  Komplexní systém hodnocení CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751 – vytvoření ucelené sady k rozvoji a hodnocení kompetence k učení ve výchově ke zdraví.“ 

 

„Závěrem si ještě jednou dovolím poděkovat za nominaci na Cenu děkana PdF pro pedagogy roku Magister optimus 2024 a popřát Vám zdraví ve všech jeho rovinách.“
 

… Nikdy se nad nás studenty nepovyšovala a nedávala nám najevo svoji nadřazenost…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„Příjemné jednání, ochota pomoci, pozitivní vystupování, srozumitelný výklad. Rozhovor jako rovný s rovným, žádné povyšování.“ Z nominačního dopisu

 

„Její lidský přístup ke studentům“ Jana Vaculíková

 

„Profesionální, precizní a inspirativní přístup ve výuce.“ Marie Šidlová

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Objasnění již zmíněných informací, klidně vícekrát. Z jiného úhlu pohledu. Dodání odvahy.“ Z nominačního dopisu

 

„Vždy nás vyslechne, ráda slyší náš názor. Je ochotná nás nasměrovat na správnou odpověď. Nikdy se nad nás studenty nepovyšovala a nedávala nám najevo svoji nadřazenost. Chová se k nám jako k rovnocenným partnerům, Na výuku s paní docentkou se vždy těším.“ Jana Vaculíková

 

„Velmi cenné rady a podněty k diplomové práci. Praktická výuka v jejím předmětu, kdy jsme si chystali konkrétní výstup do hodiny, který jsme následně se spolužáky provedli. Nejen, že jsme si představili různé didaktické metody, obohacovali se a inspirovali, ale také jsme se vzájemně učili a mohli si nasdílet materiály a nápady. Pro mě měla taková výuka velký přínos.“ Marie Šidlová

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Snažit se být v klidu, dát najevo svoje názory s rozumnými argumenty.“ Z nominačního dopisu

 

„To že nejdůležitější ze všeho je vždy zdraví. Paní docentka je velmi příjemný člověk s lidským přístupem, nadhledem a ke studentům vždy velmi vstřícná.“ Jana Vaculíková

 

„Pro budoucí povolání mě paní docentka Hřivnová naučila, jak efektivně plánovat výuku, co jsou standardy pro základní vzdělávání a jak s nimi pracovat. Nestala se pro mě jenom pouhou vyučující na fakultě, ale také vzorem a velkou inspirací. Její přístup mě utvrdil v tom, že učitel nemá být jenom zdrojem znalostí, ale že motivace a podpora studentů jsou velmi klíčové ve vzdělávání. Ráda bych poděkovala paní docentce Hřivnové za její celkový přístup ke vzdělávání na VŠ. Její profesionální a precizní přístup byly vždy inspirativní a hodiny obohacující. Podpora, cenné rady a ochota naslouchat během mé diplomové práce se staly jejími přednostmi. Tím mě také motivovala k tomu, abych se více snažila a nezklamala ji. Vždy jsem cítila, že mě podporuje a věří mi, což pro mě bylo jistým "hnacím motorem", abych překonala překážky a neustále se zdokonalovala. Je také skvělým příkladem, že inovativní a praktický přístup ve výuce má své zastoupení a velký přínos pro budoucí pedagogickou profesi. Na jejích hodinách jsme neseděli jako "pecky", ale byli jsme aktivně zapojeni do vzdělávacího procesu, což vedlo k posílení a udržení našich znalostí.“ Marie Šidlová

211 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page