top of page

Pavla Dobešová | Inspiruje výukou, ale také umí poskytnout psychickou podporu a podpořit v náročných situacích

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je i Pavla Dobešová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!

 


Kdo je Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.


Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D., je odborná asistentka pro obor biologie člověka, výchova k ochraně a podpoře zdraví na Katedře antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické činnosti se věnuje následujícím oblastem: sexuální výchova, reprodukční zdraví, výživa, biologie dítěte, somatické a fyziologické charakteristiky žáka, školní hygiena, hygiena a epidemiologie, ochrana člověka.

 

Na katedře působí jako koordinátorka studijních programů Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (VZ) a Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (UVZ).

 

Je členkou několika odborných společností: Česká pedagogická společnost, z.s., Společnost pro výživu a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., přičemž v poslední jmenované je zvolenou členkou předsednictva.

 

Ve výzkumu a publikační činnosti je orientována zejména na problematiku rizikového sexuálního chování u dětí. V současnosti mimo jiné např. spolupracuje na tvorbě oborově specifických kompetenčních rámců (MŠMT), jejichž východiskem je Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství.

 


Vlastní pedagogická reflexe


„Pokud bych měla přiblížit a zhodnotit své pojetí výuky, je pro mě zásadní, aby byla srozumitelná a přístupná každému studentovi/studentce, ať už jde o jakoukoliv disciplínu, kterou přednáším. Usiluji proto o maximální názornost a uvedení probírané problematiky do širších souvislostí i běžného života. Ráda obohacuji hodiny o zajímavosti a kladu důraz na vizuální prezentaci.“


„Velmi si vážím podpory, kterou mi moji studenti poskytují! Jsem nesmírně potěšena, že se mi daří předávat své nadšení a radost dál."


„Vzhledem k tomu, že se sama potřebuji ve výuce cítit dobře, je pro mě důležité napojení na „publikum“, zpětná vazba a vzájemná interakce. Neodmyslitelnou součástí výuky je podle mého názoru prvek humoru. Za přirozený považuji přátelský a lidský přístup. Případné chyby v komunikaci lze tak snadno uvést na pravou míru, aniž by se jedna či druhá strana cítila dotčena. Na všem se můžeme domluvit, dokonce i na tom, že se neshodneme. :-)“

 

„Učitelskou profesi mám velmi ráda, protože je pestrá a nabízí neustálé možnosti rozšiřovat si své obzory, navazovat spolupráci, dále se vzdělávat a rozvíjet se nejen odborně, ale i lidsky. Věřím, že každý den ve škole je příležitostí k růstu a učení jak pro mě jako učitelku, tak pro studenty, kteří jsou mou inspirací a hnací silou. Tento proces by totiž měl být vždy obousměrný, abychom se od sebe učili navzájem.“

 

„Velmi si vážím podpory, kterou mi moji studenti poskytují! Jsem nesmírně potěšena, že se mi daří předávat své nadšení a radost dále, dokladem čehož je pro mě nejen motivující zpětná vazba v evaluacích, ale i tato nominace na Cenu děkana PdF UP Magister optimus 2024. Děkuji!“ Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Uveďte, co na kandidátovi nebo kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„S nadšením a obdivem nominuji paní doktorku Pavlu Dobešovou na tuto cenu. Její mimořádný lidský a přátelský přístup ke studentům, projevující se nejen během výuky, ale i v rámci osobních konzultací a mimo ni, ji řadí mezi ty nejvzácnější pedagogy. Den co den se s úsměvem obrací na studenty, zdraví je s upřímností a veselostí, ačkoli je zjevné, že má občas na spěch. Bez ohledu na časové omezení si vždy najde chvilku, aby se zastavila a projevila zájem o jejich blaho, studijní pokrok a osobní rozvoj. Nemohu nevzpomenout její vynikající erudici v oboru a vášeň pro práci. Její pečlivost a nápomocnost se projevují nejen v osobních konzultacích, ale i prostřednictvím detailních a propracovaných rad v e-mailové komunikaci. Rovněž jsem hluboce ohromen nejen tím, jak dokáže propojit teorii s praxí, ale i tím, jak s lehkostí a humorem oživuje i ty nejzávažnější témata ve výuce. Její schopnost přenést výklad do praktických situací a obohatit ho zajímavými a relevantními informacemi je jedinečná a inspirativní. S přesvědčením věřím, že paní doktorka je vzorem excelentního pedagogického přístupu a zaslouží si být oceněna za svůj nezištný přínos k akademickému prostředí.“ Bc. Radek Maderka

 

„Paní doktorka je pro nás velkou inspirací v přístupu k výuce, dokáže si udržet pozornost i u velmi unavených studentů :D, dává velmi užitečné praktické rady jak pro budoucí pedagogy, tak pro budoucí rodiče. Vždycky se na hodiny Somatologie moc těšíme.“ studentka si nepřeje zveřejnit


… Paní doktorka je vzorem excelentního pedagogického přístupu…

 

Uveďte, alespoň jeden konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Její pedagogický přínos je zjevný a inspirativní, a to zejména díky unikátní kombinaci teoretických znalostí a praktických zkušeností z nemocničního prostředí. Pamatovatelné byly její hodiny epidemiologie, kde paní doktorka ve svém výkladu propojovala teorii se zkušenostmi z praxe, což nám studentům poskytlo nepostradatelný vhled do reality. Její přístup k výuce sexuální výchovy byl nejen informativní, ale také motivující. Podporovala nás, abychom předávali nejen faktické znalosti, ale i důležité dovednosti pro život, jako je schopnost stanovit si hranice a respektovat vlastní pocity. V hodinách výživy nás povzbuzovala k aktivnímu zapojení, dávala nám příležitost převzít roli učitele a reflektovat naši vlastní výuku. Její konstruktivní zpětná vazba byla klíčová pro náš osobní a profesní rozvoj, ať už vyzdvihovala naše úspěchy nebo nás podporovala v odstraňování nedostatků.“ Bc. Radek Maderka

 

„Pro příklad jenom taková maličkost... Prezentace má prokládané vtipnými GIFy, které upoutají pozornost, ale zároveň výborně zobrazují realitu. Paní doktorka to vždy ještě doplní zajímavým příběhem ze své zdravotnické praxe, a tak si všichni stěžejní body učiva bez problémů zapamatují.“ studentka si nepřeje zveřejnit


"V období, kdy mi byl diagnostikován diabetes, mi paní doktorka poskytla neocenitelnou psychickou podporu. S její pomocí jsem překonal obavy a vím, že i s touto nemocí mohu jednou pracovat jako pedagog."

 

Napište, co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Její neobyčejný vliv na můj profesní i osobní život je nepopiratelný a zaslouží si být uznán. Paní doktorka mi poskytla dvě klíčové perspektivy, které mě obohatily a motivují mě ve vlastní pedagogické praxi. Zaprvé, podpořila mě ve víře, že i při odvrácení od učitelské profese existuje bohaté pole jiných možností, které mi mohou přinést naplnění a radost z práce. Její povzbuzení k hledání vlastního štěstí a smyslu v práci bylo pro mě neocenitelné. Zadruhé, sdílela se mnou vášeň pro rozvoj osobnosti žáků. Inspirovala mě k tomu, abych nebyl pouhým zdrojem faktických znalostí, ale abych aktivně přispíval k formování hodnot a osobností svých žáků. Její podněty k budování lepšího světa skrze vzdělání a péči o každého žáka jako o květinu, která potřebuje péči pro svůj plný rozkvět, mi ukázaly cestu k učení s láskou a porozuměním. Nakonec bych rád vyzdvihl to, že v období, kdy mi byl diagnostikován diabetes mellitus 1. typu, mi paní doktorka poskytla neocenitelnou psychickou podporu. S její pomocí jsem překonal obavy ohledně možnosti pracovat jako pedagog s touto nemocí. Její důvěra a povzbuzení mě motivovalo a pomohlo mi získat zpět sílu a odhodlání. Rád bych zdůraznil další aspekt, který dokládá její vynikající pedagogické schopnosti. Během zkouškového období projevovala paní doktorka mimořádnou ohleduplnost a citlivost vůči zátěži studentů. Snažila se maximalizovat podmínky pro jejich úspěch a pohodlí, aby se vyhnuli nadměrnému stresu a přetížení. Její flexibilita a ochota přizpůsobit se individuálním potřebám studentů představují základní pilíř pedagogického přístupu, který vede ke skutečnému rozvoji a úspěchu studentů.“ Bc. Radek Maderka

 

„Rady a informace, které nám mohou být užitečné v praktickém životě, v oblasti rodičovství, ale také zdraví nás samotných.“ studentka si nepřeje zveřejnit

 

170 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page