top of page

Studující mohou navrhnout kvalitní učitele na cenu děkana

Na podnět studentské kurie Akademického senátu PdF UP se děkan PdF UP Vojtech Regec rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana PdF pro pedagogy roku ponese název Magister optimus 2024 a bude vyhlášena 21. června 2024 na chystané zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP.
Děkan proto zve všechny studentky a studenty pedagogické fakulty, aby nominovali své kandidáty. Učinit tak mohou do 13. května 2024, a to prostřednictvím nominačního dopisu (viz odkaz), v němž je třeba zdůvodnit svou nominaci a popsat kvality nominovaného pedagoga.


Smyslem ceny je zviditelnit a ocenit kvalitní pedagogy a pedagožky působící na fakultě, ale i podpořit význam evaluace a zpětné vazby a inspirovat všechny vyučující k dalšímu zvyšování kvality výuky. 


Iniciátorem podnětu, který vedl k vyhlášení ceny děkana, byl místopředseda AS PdF a studentský senátor Mgr. Dominik Voráč. Své motivace vysvětluje takto: „Myslím si, že už jen ze své podstaty by měla být pedagogická fakulta lídrem v kvalitě výuky. Ocenění pedagogů je signálem, že u nás na fakultě na kvalitě výuky opravdu záleží.“ Je rád, že vedení fakulty vyslyšelo přání studentů, aby byli oceněni ti vyučující, „kteří jsou svými učitelskými kvalitami pro studenty vzorem a rovněž inspirací pro jejich budoucí kariéru“.


Podmínky ceny:

1. cenu vyhlašuje a uděluje děkan fakulty;

2. cena je určena akademickým pracovníkům, kteří se v aktuálním akademickém roce 2023/2024 podíleli/podílejí na výuce v bakalářském či magisterském studiu;

3. nominovat lze také externí vyučující, z nominací jsou naopak vyloučeni členové a členky vedení fakulty (děkan a proděkani);

4. právo nominovat mají pouze studentky a studenti, a to prezenční i kombinované formy studia všech typů programů; mezním termínem pro přijímání nominací je 13. květen 2024;

5. nominovat je možné pouze prostřednictvím elektronického formuláře; do nominačního dopisu student/studenti uvede/uvedou: (1) co na kandidátovi nejvíce oceňují, (2) alespoň jeden konkrétní příklad z výuky, který by mohl inspirovat ostatní, (3) co jim nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání, (4) jméno/jména těch, kteří kandidáta navrhují; je možné nominovat i více kandidátů, pro každého je ale třeba zvlášť odeslat nominační dopis;

6. nominovaní kandidáti budou následně osloveni, aby potvrdili, zda s kandidaturou souhlasí (souhlas kandidáta tedy nezajišťuje student či studentka, kteří nominují);

7. vyučující, kteří kandidaturu přijmou, budou požádáni o krátkou pedagogickou reflexi, jež bude spolu s nominačním dopisem, jejich medailonem a fotografií zveřejněna na portále U21;

8. děkan rozhodne o udělení cen s přihlédnutím k doporučení jím ustanovené komise — komise při výběru zohlední nejen nominační dopis, ale i evaluace výuky a další aspekty;

9. vedle toho bude probíhat volné hlasování veřejnosti — prostřednictvím „lajků“ na portále U21 se rozhodne o ceně studentů a veřejnosti;

10. ceny budou vyhlášeny na zahradní slavnosti PdF UP 21. června 2024.


Milí studenti a studentky, oceňte své pedagogické vzory a nominujte ty, kteří si podle vás cenu zaslouží!


Nominační dopis obsahuje:

Jméno a příjmení navrženého kandidáta/kandidátky na cenu Optimus magister 2024

Popište, co na svém kandidátovi nejvíce oceňujete

Představte alespoň jeden konkrétní příklad z jeho výuky, který by mohl inspirovat ostatní

Popište, co Vám nominovaný pedagog předal pro život nebo pro Vaše budoucí povolání

Jméno a příjmení toho/těch, kteří kandidáta navrhují:


78 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page