top of page
zápisník

Malé inovační granty

V roce 2024 jsme poprvé připravili grantovou výzvu na tzv. malé inovační granty. Jejich cílem je napomoci smysluplným inovacím na úrovni konkrétních disciplín a kurzů. Pokud vyučujete na PdF UP v Olomouci a máte chuť vylepšit svou výuku, pak jsou naše granty právě pro vás! Můžete inovovat obsah disciplíny a využité metody výuky, můžete připravit studijní materiály nebo metodiky. Podpoříme Vás také ve vaší snaze dále se vzdělávat. Těšíme se na Vaše nápady!

65ba5e6a-e80b-4379-865c-d24e1787f106.jpg

Posvítíme si na Vaše nápady! A pomůžeme jim na svět!

Oznámení děkana o vyhlášení interní grantové soutěže na podporu inovací a kvality studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen PdF UP) prostřednictvím Centra inovací ve vzdělávání PdF UP (dále jen CIV) vyhlašuje grantovou soutěž určenou akademickým pracovníkům PdF UP zaměřenou na rozvoj inovací a zvyšování kvality studia (výuky) na PdF UP v roce 2024.

Typově se jedná o tzv. malé inovační granty, které mohou být podány v návaznosti na výsledky evaluace výuky, vlastní reflexe pedagoga a potřeb pracoviště v souvislosti s připravovanými akreditacemi nebo na základě inspirace ze zahraničí. Jedná se rovněž o nástroj podpory začínajících akademických pracovníků a pracovnic fakulty.

Podmínky a pravidla soutěže

 1. O finanční podporu mohou žádat akademičtí pracovníci a pracovnice PdF UP. Přijímány budou rovněž žádosti studentů a studentek doktorského studijního programu, avšak pouze pokud jsou tito studující zapojeni do výuky.

 2. Podpořené projekty musejí být v souladu s cíli reformy pregraduální přípravy učitelů
  a strategických dokumentů PdF UP. Výstupy (studijní materiály, videa, metodické materiály) musejí splňovat vysoké nároky na kvalitu a celkovou úroveň odpovídající  současnému stavu poznání
  a specifikům jednotlivých studijních programů akreditovaných na PdF UP v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

 3. CIV zajišťuje administraci projektové podpory, dohlíží na dodržování podmínek soutěže
  a na její průběh a následně provádí kontrolu projektů.

 

Oblasti podpory

 1. Dílčí inovace na úrovni předmětu či kurzu (např. inovace zohledňující kompetenční rámec absolventa učitelství, zavedení nových metod a forem výuky, podpora aktivizace studujících, nového pojetí disciplín a strukturace jejich obsahu, propojení s pedagogickou praxí apod.).

 2. Tvorba studijních opor, materiálů a jiných publikací určených studentům a studentkám PdF UP; podmínkou podpory je open access (otevřený přístup – zveřejnění v knihovně CIV či U21). V rámci projektu bude formou odměny nebo stipendia odměněn/a autor/ka studijního materiálu, případně lze ze zdrojů CIV následně (mimo projekt) podpořit financování grafické úpravy materiálů. CIV však nebude zajišťovat vydání nebo tisk publikace ve vydavatelství — publikaci mohou autoři případně vydat/vytisknout z jiných zdrojů.

 3. Tvorba audiovizuálních materiálů na podporu studia; podmínkou podpory je open access (otevřený přístup – materiál bude zveřejněn na fakultním YouTube kanálu a v knihovně CIV). V rámci projektu bude odměněn/a autor/ka audiovizuálního materiálu (tedy akademický pracovník, který je autorem/autorkou námětu, scénáře nebo aktérem/aktérkou videa). Podmínkou poskytnutí grantu v této části je koordinace postupu a souhlas CIV z důvodu zajištění dalších prostředků na realizaci natáčení a postprodukční úpravu.

 4. Tvorba metodických materiálů pro podporu inovací v aplikační sféře studijních programů (např. pro výuku dílčích vzdělávacích oborů nebo průřezových témat na školách, pro řešení globálních témat ve vzdělávání apod.); podmínkou podpory je open access (otevřený přístup – zveřejnění v knihovně CIV či U21). V rámci projektu bude odměněn/a autor/ka metodického materiálu, případně lze ze zdrojů CIV (mimo projekt) financovat grafickou úpravu, ilustrace, fotografování. CIV však nebude zajišťovat vydání nebo tisk publikace ve vydavatelství (publikaci mohou autoři případně vydat/vytisknout z jiných zdrojů).

 5. Zvyšování didaktických kompetencí akademických pracovníků a pracovnic prostřednictvím dalšího vzdělávání, konkrétně jde o podporu účasti na placeném kurzu, výcviku či školení, jehož absolvování se projeví ve formě inovace či zkvalitnění výuky. Podpora bude realizována formou odměny akademickým pracovníkům/pracovnicím nebo vyplacením stipendia (v případě studentů/studentek doktorského studijního programu). V projektu je třeba prokázat absolvování placeného kurzu a objasnit, jak se poznatky či dovednosti získané na kurzu projeví v inovované výuce.

 

Řešitelé a rozpočet projektu

 1. Řešitelem či řešitelkou projektu je obvykle jedna osoba, v rámci projektu ale mohou být v odůvodněných případech podpořeny také projekty podávané týmem tvořeným hlavním řešitelem/řešitelkou a spoluřešiteli.

 2. Finanční podpora je určena výhradně na osobní náklady, tj. odměny akademickým pracovníkům nebo stipendia.

 3. Vytvořené dílo (viz Oblasti podpory odst. 1 až 4) má povahu tzv. zaměstnaneckého díla, za něž náleží autorovi příslušná odměna. U studentů/studentek doktorského studijního programu je odměna vyplácena formou stipendia.

 4. Rozpočet projektu uvádí podíl řešitelů a odůvodnění jejich zapojení a navržené výše odměny.

 5. Rozpočet jednoho projektu je stanoven v rozmezí 5 000 Kč až 20 000 Kč.

 

Průběh soutěže a kontrola projektů

 1. Žádosti o podporu projektu jsou přijímány průběžně, konečný termín příjmu žádostí pro realizaci v roce 2024 je 8. července 2024.

 2. Žadatelé zasílají vyplněný formulář žádosti o podporu projektu (příloha č. 1) na e-mailovou adresu civ.pdf@upol.cz ve formátu Word a následně dodají vytištěnou žádost s podpisem žadatele
  a vyjádřením nadřízeného pracovníka na CIV k rukám referentky Mgr. Renáty Chalupové.

 3. Posouzení projektové žádosti provede komise ustavená děkanem fakulty. O výsledku posouzení budou řešitelé informováni nejpozději do 9. srpna 2024.

 4. Mezní termín pro splnění všech výstupů a dodání závěrečných zpráv je 9. listopadu 2024.

 5. Odměna řešiteli či řešitelům bude vyplacena po odevzdání závěrečné zprávy (příloha č. 2), popisující realizaci uskutečněné inovace, s doložením vytvořených výstupů či absolvování kurzu (podle typu podpořených aktivit).

 

 

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.              

                                                                                                                      děkan Pedagogické fakulty UP

 

Přílohy

 

Příloha č. 1 | Formulář žádosti o podporu

Příloha č. 2 | Formulář závěrečné zprávy

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Žádost o podporu projektu Interní grantové soutěže na podporu inovací a kvality studia na PdF UP v Olomouci

 

Název projektu:

Řešitel:

Pracoviště:

Spoluřešitelé:

Anotace projektu:

 

Zvolená oblast podpory:

Cíle zamýšlených aktivit a specifikace inovace či výstupu a objasnění jejich potřebnosti a přínosu pro kvalitu studia na PdF UP:

 

Postup řešení nebo popis zavedení plánované inovace, tvorby studijního materiálu / audiovizuálního materiálu / metodického materiálu nebo průběhu kurzu:

 

Stručný popis výstupu či jiného indikátoru splnění projektu:

 

 

 

Návrh rozpočtu:

Typ nákladu

Požadovaná částka

Zdůvodnění/specifikace

Odměny (uveďte bez zákonných odvodů)

 

 

Stipendia

 

 

 

Specifikace případných požadavků na CIV, jež se týkají grafické úpravy či produkce a postprodukce studijních materiálů:

 

 

Datum:                                                                             Podpis žadatele

Podpis a stanovisko vedoucího pracoviště:

 

 

 

Příloha č. 2                                               

 

Závěrečná zpráva projektu Interní grantové soutěže na podporu inovací a kvality studia na PdF UP v Olomouci

 

Název projektu:

Řešitel:

Pracoviště:

Spoluřešitelé:

Anotace projektu:

Zvolená oblast podpory:

Stručný popis postupu řešení a přínosu pro kvalitu studia na PdF UP:

 

 

Naplnění cílů projektu, podrobná specifikace inovace či výstupu, celkové zhodnocení:

 

 

 

Stručný popis výstupu či jiného indikátoru splnění projektu (a jeho dodání):

 

 

 

Návrh odměn (nebo stipendií):

Typ nákladu

Celková částka

Zdůvodnění nebo specifikace

Odměny (uveďte bez zákonných odvodů)

 

 

Stipendia

 

 

 

Specifikace případných požadavků na CIV, jež se týkají grafické úpravy či produkce a postprodukce studijních materiálů:

 

 

Datum:                                                                                                        Podpis řešitele

Podpis a vyjádření vedoucího pracoviště

Potřebujete si o svých nápadech promluvit? Kontaktujte nás!

Petra_Sobanova_M.jpg

proděkanka pro vnější vztahy a inovace

Grantovou výzvu jsme připravili tak, aby byla jednoduchá a aby řešitele nezatěžovala zbytečnou administrativou. Svůj nápad nám můžete popsat doslova v pár větách!

Chalupova_Renata-263.jpg

referentka Centra inovací ve vzdělávání PdF UP

renata.chalupova(a)upol.cz

Ráda Vám poradím s přípravou žádosti. Pokud byste ji přesto nestihli připravit v aktuální výzvě, můžete projekt podat příště! Už nyní chystáme obdobnou výzvu také na rok 2025!

bottom of page