top of page

Podpora a rozvoj kvalitního studia

Centrum inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci buduje kulturu kontinuálního zvyšování kvality světa vzdělávání – nejen u nás na pedagogické fakultě, ale i ve spolupráci s aktéry pedagogické praxe. Tato část webu je věnována inovacím ve vzdělávání.

NAHORU

PODPORA A ROZVOJ KVALITNÍHO STUDIA

Oblast podpory a rozvoje kvalitního studia je na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v rámci Centra inovací
ve vzdělávání (CIV) naplněna portfoliem následujících činností:
•    sledování kvality realizace studijních programů, včetně cizojazyčných
•    inovace předmětů na základě jejich evaluace, reflexe a inspirací ze zahraničí
•    podpora začínajících pracovníků fakulty
•    zvyšování kompetencí akademických pracovníků a dalších pracovníků
•    koordinace akreditací na od podávání záměrů nových studijních programů až po revize stávajících akreditací
•    koordinace funkční sítě absolventů, vytvoření kompetenčního modelu absolventa
•    rozvoj oborových didaktik, koordinace kolegia oborových didaktiků na jako platformy aktivně reagující na aktuální změny v edukační realitě
•    analýzy současného stavu a návrhy koncepčních a strategických dokumentů ve výše zmíněných oblastech pro vytvoření funkčních metodických postupů, které by byly jasně vymezené, měřitelné, akceptovatelné, reálné
a kontrolovatelné
•    participace na obsahové náplni činnosti doktorské školy

USKUTEČNĚNÉ AKCE

bottom of page