top of page

Kamil Kopecký | Vzdělávání nekončí školou, proto pro své studující provozuji řadu webových stránek a tematických kanálů na Youtube

Seznamte se s finalistou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jedním z nominovaných je i Kamil Kopecký. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro něj důležité!

 


Kdo je prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.


Kamil Kopecký je český pedagog, popularizátor vědy a příležitostný influencer, který se věnuje problematice nových médií, mediální gramotnosti, vzdělávání s podporou IT a problematice online komunikace, především té rizikové. Specializuje se zejména na kyberšikanu, sexting, kyber grooming, rizika sociálních sítí a ochranu osobních údajů v prostředí internetu, věnuje se ale také problematice dezinformací a posilování mediální gramotnosti. V posledních letech se intenzivně zabývá také problematikou příležitostí a rizik spojených s umělou inteligencí.


Je vedoucím národního projektu E-Bezpečí a zároveň vedoucím Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP. Je zastánce badatelsky orientované výuky a obecně smysluplné výuky využívající IT nástrojů – je tvůrce řady výukových aplikací pro mobilní doteková zařízení a také interaktivních online her.


Působí rovněž jako expert bezpečnostního výzkumu MV ČR, externě spolupracuje se státními i soukromými institucemi, jako je Policie České republiky, Linka bezpečí, Google, Seznam.cz, O2 Czech Republic či Eset.


V oblasti vědy a výzkumu publikoval přes 300 odborných publikací (včetně publikací zařazených do Q1 WoS) a úspěšně realizoval přes 150 grantových projektů.

Za svou pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost získal řadu ocenění, např. Kybercena – nejlepší projekt (2023), Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni (MVČR, 2023), Bronzová medaile náměstka policejního prezidenta (Policie, 2023) · Cena ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole (2020). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality za projekt E-Bezpečí (2015), Čestné uznání rektora UP za odbornou monografii (2016, 2019, 2021), Cena Lemur 2020 (1. místo), Participace na cenách Český lev 2020 (V síti), Křišťálová lupa 2020 (V síti), Emmy 2020 (#Marty is dead).Vlastní pedagogická reflexe


Co je pro Vás ve výuce nejdůležitější?


„Smysl a cíl. Pokaždé, když vstoupím do výuky – ať už jde o seminář či přednášku – vždy přemýšlím o tom, čeho bych chtěl dosáhnout, zda bude daný vzdělávací obsah pro studenty smysluplný, využitelný a obohacující. Jakmile mám jistotu v tom, že to, co budu dělat, bude mít pro studenty smysl, užitek a někam je to v pozitivním slova smyslu posune, uvažuji o formě. Zde je pak důležité umět studenty motivovat, aktivizovat, zapojit do výuky, dát jim prostor na vlastní aktivity, na projevení jejich názoru apod.“


"Velmi důležité je probudit ve studentech lásku k danému vědnímu oboru, neznechutit je, naopak je nadchnout pro téma – a snažit se, aby je nadšení neopustilo ani poté, co opustí přednáškovou místnost."

„Snažím se využívat také poznatků neurovědy, která pracuje s emocemi a jejich schopností fixovat poznatky, proto do výuky zařazuji humor, žert, vtip, které v konečném efektu posílí edukační efekt a upevní paměťové spoje. Velmi důležité je probudit ve studentech lásku k danému vědnímu oboru, neznechutit je, naopak je nadchnout pro téma – a snažit se, aby je nadšení neopustilo ani poté, co opustí přednáškovou místnost. Vzdělávání nekončí školou, jde o celoživotní proces, proto nejenom pro své studenty provozuji řadu webových stránek a tematických kanálů (např. na youtube), které jim poskytují další a další zdroje poznání a podpoří jejich celoživotní učení. Každý můj předmět má tedy vždy online podporu (Teams, PPT, videa, OrgPad apod.).“


Představte alespoň jeden konkrétní příklad ze své výuky, který by mohl inspirovat ostatní.


„Určitě doporučuji naučit studenty pracovat s generativní umělou inteligencí – v mých seminářích jsme se např. se studenty učili naučit AI mluvit česky a napodobovat konkrétní lidský hlas, naučili se pomocí AI tvořit písničky do výuky či vytvořit mluvící hlavu historické postavy a využít ji pak k motivaci žáků (třeba v rámci evokace). Vyzkoušeli jsme si, jak nám AI může pomoci např. s přípravou na hodinu, tvorbou testu, zpracováním ŠVP či stylizací našeho textu. Důležité je také naučit studenty natrénovat AI na vlastních datech – a vytvořit si třeba pomocníka, který skvěle ovládá češtinu a jehož znalostní báze zahrnuje mnoho odborných zdrojů. To vše jsou příklady, které může ve svém předmětu využít jakýkoli pedagog. A vyvolat u svých žáků wow efekt (mrkněte třeba na mluvícího Jana Žižku: https://www.youtube.com/watch?v=g2azVQgrPSw).“


„Jedna z věcí, která se mi osvědčila v jiných typech seminářů, je převrátit úlohu studentů a pedagoga – tj. studenti sami vedou seminář (a to tandemově, samozřejmě jsou na vedení semináře v předstihu připraveni), seminář má pevně dané základní části (podle E-U-R) a je zakončen reflexí. Úloha pedagoga je víceméně koordinační či korekční. Detaily naleznete zde: https://www.kopeckykamil.cz/index.php/blog/272-prehozeni-role-ucitele-a-studenta-ve-vyuce-budoucich-ucitelu-priklad-z-praxe(P.S. Dnes bych už při realizaci postupoval trochu jinak, např. zrušení evidence docházky fungovalo pouze částečně, tj. toto bych už dnes dělal jinak – se zachováním docházky).“


Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti?


„Abych byl upřímný a odpovídal férově – někteří a někdy. Inspirací jsou pro mě především studenti, kteří se mnou spolupracují na konkrétních aktivitách a projektech – např. studenti doktorských studií, kteří často nabízejí jiné a novátorské úhly pohledu, nabízejí jiné typy zkušeností apod.“


Vzpomenete si na nějakou situaci nebo moment, které Vás ve Vaší pedagogické kariéře motivovaly nebo formovaly?


„Pokud mám být upřímný a neproměnit tuto reflexi na povrchní ódu na skvělé a inspirující pedagogy, kteří mě celoživotně formovali, řeknu pravdu – nejvíce mě inspirovali především špatní učitelé, kteří ve mně upevnili přesvědčení, že svou profesi budu dělat naprosto jinak, než jsem si sám na vlastní kůži prožil. A že se budu snažit o to vychovávat generaci studentů-pedagogů, kteří vzdělávání na ZŠ a SŠ promění k lepšímu.“


„Zažil jsem mnoho učitelů, kteří kromě toho, že neuměli učit, byli nenávistní, používali strachu, represe, své studenty ponižovali a chovali se absolutně neprofesionálně. A výsledkem pak byla situace, kdy žáci/studenti nenáviděli školu, báli se do ní chodit a v dospělosti pak brali školu ne jako „dílnu lidskosti a inspirující zdroj poznání“, ale jako nutné zlo. A pozor, nejde o otázku náročnosti a kvality vzdělávání – jde o otázku profesionality a didaktických kompetencí. Pokud chcete vědět další mé názory k této problematice, odkážu vás na svůj blog: www.kopeckykamil.cz.“


Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost.


„Tady je to zcela jasné – E-Bezpečí (a všechny jeho související projekty a aktivity). Věřím, že většina mých studentů mé aktivity a projekty dobře zná, ale pro ty, kteří snad nevědí – E-Bezpečí je národní projekt s velkým celospolečenským dopadem, který se zaměřuje na svět internetu a digitálních médií a který se věnuje problematice (nejenom) online bezpečnosti.“

„Projekt kombinuje vzdělávání v terénu (ročně můj tým zrealizuje cca 300 vzdělávacích akcí v prostředí škol), s intervencí (ročně můj tým pomůže zhruba 700 obětem kyberkriminality – včetně dětí), podporou pedagogů a rodičů (vydáváme vzdělávací a osvětové materiály, které jsou k dispozici zdarma), popularizací (provozujeme řadu www stránek a profilů na sociálních sítí), legislativou (pomáháme utvářet školskou legislativu v této oblasti) a výzkumem (každý rok realizujeme různé druhy výzkumů věnovaných palčivým celospolečenským otázkám).“


„Na tomto projektu je pro mě nejdůležitější jeho velký dopad a smysl – věnuje se palčivému tématu, které zasahuje jak děti, tak i dospělé. Užitečnost našich aktivit vidíme každý den – ať na vzdělávacích akcí nebo v podobě případů, které s dětmi a dospělými řešíme. Jsem moc rád, že se stěžejní témata projektu podařila před lety smysluplně zapojit také do vysokoškolské přípravy našich absolventů na PdF UP!“

 


… Mluví s námi nejen jako se studenty, ale i jako kamarád…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátovi nejvíce oceňujete:


„Oceňuji jeho pozitivní přístup, že dokáže z hodiny udělat srandu, mluví s námi nejen jako se studenty, ale i jako kamarád.“ Adam Trčka

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:


„Více otevírat dané téma... nemusíte se řídit pouze tím, co máte napsané na papíře či na internetu. Pokud se o dané téma zajímáte, rozvíjejte jeho obzory (sledování youtube videí, podcasty atd.).“ Adam Trčka

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:


„Jak učit ostatní děti ohledně bezpečnosti na internetu.“ Adam Trčka

 

 

 

458 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page